سرامیک کف - ابعاد 40x40

 

سرامیک لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
40/2 * 40/2 سانتیمتر
9 میلیمتر
7 عدد
1/12 مترمربع
 • PPD 634

 • PPD 636

 • PPD 724

 • PPD 726

 • PPD 744 MAT

 • PXD 776 (2FACE)

 • PXD 779( 2FACE)

 • PXD 780( 2FACE)

 • PXD 781( 2FACE)

 • PXD 782( 2FACE)

 • PXD 783( 2FACE)

 • PXD 785( 2FACE)

 • PXD 788( 2FACE)

 • PXD 789( 2FACE)

 • PXD 790( 2FACE)

 • PXD 791( 2FACE)

 • PXD 792( 2FACE)

 • PXD 793( 2FACE)

 • PXD 794( 2FACE)