کاشی دیوار ۱۰۰×۳۰

کاشی دیوار - ابعاد 30x100


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
99/5 * 29/5 سانتیمتر
11 میلیمتر
4 عدد
1/17 مترمربع
 • YD 100 MAT
 • YD 102 MAT
 • YD 104 MAT
 • YD 106 MAT
 • YD 108 MAT
 • YD 110 MAT
 • YD 112 MAT
 • YD 114 MAT
 • YD 118
 • YD 120
 • YD 122
 • YD 124
 • YD 130 MAT
 • YD 131 MAT
 • YD 132 MAT
 • YD 134
 • YD 136
 • YD 138
 • YD 140
 • YD 142
 • YD 144 MAT
 • YD 146 MAT
 • YD 148 MAT
 • YD 150 MAT
 • YD 154 MAT
 • YD 162
 • YD 164
 • YD 152 A MAT
 • YD 152 B MAT

کاشی دیوار - ابعاد 30x100


کاشی لعابدار با چاپ معمولی

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
99/5 * 29/5 سانتیمتر
11 میلیمتر
4 عدد
1/17 مترمربع
 • Y 105

فارسی