کاشی دیوار - ابعاد 20x20


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
20 * 20 سانتیمتر
8 میلیمتر
25 عدد
1 مترمربع

کاشی دیوار - ابعاد 20x20


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
20 * 20 سانتیمتر
8 میلیمتر
25 عدد
1 مترمربع