کاشی دیوار - ابعاد 30x60


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
60/3 * 30/5 سانتیمتر
10 میلیمتر
6 عدد
1/08 مترمربع