کاشی دیوار ۴۰×۲۵

کاشی دیوار - ابعاد 25x40


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
40/2 * 25/1 سانتیمتر
8/7 میلیمتر
10 عدد
1 مترمربع
 • WD-644
 • WD-761
 • WD-1716
 • WD-1870
 • WD-1940
 • WD-1964
 • WD-2005
 • WD-2011

کاشی دیوار - ابعاد 25x40


کاشی لعابدار با چاپ معمولی

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
40/2 * 25/1 سانتیمتر
8/7 میلیمتر
10 عدد
1 مترمربع
 • W-105
 • W-644
 • W-761
 • W-1874
 • W-1942
 • W-1964

فارسی