کاشی دیوار ۴۰×۲۵

کاشی دیوار - ابعاد 25x40


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
40/2 * 25/1 سانتیمتر
8/7 میلیمتر
10 عدد
1 مترمربع
 • WD-644

 • WD-761

 • WD-1716

 • WD-1870

 • WD-1940

 • WD-1964

 • WD-2005

 • WD-2011


کاشی دیوار - ابعاد 25x40


کاشی لعابدار با چاپ معمولی

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
40/2 * 25/1 سانتیمتر
8/7 میلیمتر
10 عدد
1 مترمربع
 • W-105

 • W-644

 • W-761

 • W-1874

 • W-1942

 • W-1964


فارسی