کاشی دیوار - ابعاد 25x50


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
50/2 * 25/1 سانتیمتر
9 میلیمتر
8 عدد
1 مترمربع