کاشی دیوار ۶۰×۲۰

کاشی دیوار - ابعاد 20x60


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
60/1 * 20/3 سانتیمتر
10 میلیمتر
9 عدد
1/09 مترمربع
 • SSD-107
 • SSD-119
 • SSD-139
 • SSD-141
 • SSD-150
 • SSD-236
 • SSD-243 MAT
 • SSD-244 MAT
 • SSD-246
 • SSD-329
 • SSD-372
 • SSD-374
 • SSD-376
 • SSD-378
 • SSD-382
 • SSD-384
 • SSD-388
 • SSD-360
 • SSD-380
 • SSD-390
 • SSD-392 MAT
 • SSD-394
 • SSD-396
 • SSD-398
 • SSD-400
 • SSD-402
 • SSD-404
 • SSD-412
 • SSD-416
 • SSD-420
 • SSD-422
 • SSD-424
 • SSD-426
 • SSD-430 MAT
 • SSD-432 MAT

کاشی دیوار - ابعاد 20x60


کاشی لعابدار با چاپ معمولی

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
60/1 * 20/3 سانتیمتر
10 میلیمتر
9 عدد
1/09 مترمربع
 • SS-386

فارسی