کاشی دیوار ۶۰×۳۳

کاشی دیوار - ابعاد 33x60


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
60/1 * 33/4 سانتیمتر
10 میلیمتر
5 عدد
1 مترمربع
  • XXD 2098
  • XXD 2101
  • XXD 2102
  • XXD 2143
  • XXD 2145

فارسی