کاشی کف ۲۵×۲۵

کاشی کف - ابعاد 25x25


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
24/9 * 24/9 سانتیمتر
7/5 میلیمتر
16 عدد
1 مترمربع
 • GFD 130 MAT
 • GFD 166
 • GFD 250
 • GFD 317
 • GFD 411
 • GFD 415
 • (GFD 482 (MAT
 • GFD 486 MAT
 • GFD 409
 • GFD 562
 • GFD 546
 • GFD 560 MAT
 • GFD 564 MAT
 • GFD 566 MAT
 • GFD 568 MAT
 • GFD 570
 • GFD 572
 • GFD 574

کاشی کف - ابعاد 25x25


کاشی لعابدار با چاپ معمولی

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
24/9 * 24/9 سانتیمتر
7/5 میلیمتر
16 عدد
1 مترمربع
 • GF 314 MAT
 • GF 136 MAT

فارسی