کاشی کف ۲۵×۲۵

کاشی کف - ابعاد 25x25


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
24/9 * 24/9 سانتیمتر
7/5 میلیمتر
16 عدد
1 مترمربع
 • GFD 130 MAT

 • GFD 166

 • GFD 250

 • GFD 317

 • GFD 411

 • GFD 415

 • (GFD 482 (MAT

 • GFD 486 MAT

 • GFD 409

 • GFD 562

 • GFD 546

 • GFD 560 MAT

 • GFD 564 MAT

 • GFD 566 MAT

 • GFD 568 MAT

 • GFD 570

 • GFD 572

 • GFD 574


کاشی کف - ابعاد 25x25


کاشی لعابدار با چاپ معمولی

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
24/9 * 24/9 سانتیمتر
7/5 میلیمتر
16 عدد
1 مترمربع
 • GF 314 MAT

 • GF 136 MAT


فارسی