کاشی کف ۴۰×۴۰

کاشی کف - ابعاد 40x40


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
40/2 * 40/2 سانتیمتر
9 میلیمتر
7 عدد
1/12 مترمربع
  • PPD 634

  • PPD 636

  • PPD 724

  • PPD 726

  • PPD 744 MAT


فارسی