کاشی کف ۷۵×۲۵

کاشی کف - ابعاد 25x75


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
75/2 * 25/1 سانتیمتر
10/5 میلیمتر
6 عدد
1/12 مترمربع
 • BMDR 130 MAT
 • BMDR 134 MAT
 • SFD 146
 • BMDR 142
 • BMDR 144
 • BMDR 146
 • BMDR 148
 • BMDR 150
 • BMDR 152
 • BMDR 154
 • BMDR 158
 • BMD 160
 • BMD 164
 • BMD 170

 • BMDR 132A MAT
 • BMDR 132B MAT

 • BMDR 136A MAT
 • BMDR 136B MAT

فارسی