کاشی کف ۷۵×۲۵

کاشی کف - ابعاد 25x75


کاشی لعابدار با چاپ دیجیتال

اندازه کاری:
ضخامت:
تعداد:
متراژ:
75/2 * 25/1 سانتیمتر
10/5 میلیمتر
6 عدد
1/12 مترمربع
 • BMDR 130 MAT

 • BMDR 134 MAT

 • SFD 146

 • BMDR 142

 • BMDR 144

 • BMDR 146

 • BMDR 148

 • BMDR 150

 • BMDR 152

 • BMDR 154

 • BMDR 158

 • BMD 160

 • BMD 164

 • BMD 170


 • BMDR 132A MAT

 • BMDR 132B MAT


 • BMDR 136A MAT

 • BMDR 136B MAT


فارسی